لحیم کاری

لحیم قطعه ای کوچک از فلز آلیاژی است که ذوب می شود تا برای لحیم کاری دو تکه از فلز مورد استفاده قرار گیرد. محلی که دو تکه فلز به یکدیگر متصل می شوند، محل اتصال نامیده می شود. لحیم به نسبتِ دو فلزی که بهم می چسبند درجه حرارت کمتری دارد. لحیم در سه نوع موجود است: سخت، متوسط، و نرم. تمامی این نوع ها درجه حرارت های مختلفی را تحمل می کنند. لحیمِ سخت در درجه حرارت بالا، لحیمِ متوسط در درجه حرارت متوسط، و لحیم نرم در درجه حرارت پایین ذوب می شوند. نقاط اتصال متعدد در یک تکه جواهر، نیاز به انواع مختلف لحیم دارد. نباید مکانی را که قبلا لحیم کاری کرده اید، مجددا لحیم کاری کنید. درجه حرارت های مختلف موجبِ ایجاد نقاط اتصالِ متفاوت می شوند. اولین نقطۀ اتصال نیازمند لحیم سخت، دومین نقطۀ اتصال نیازمند لحیم متوسط، و سومین نقطۀ اتصال نیازمند لحیم نرم می باشد.