دوره های آموزش جامع جواهرسازی

آموزش کار با طلا

نقره

بدلیجات

چوب

مخراجکاری

گوهرتراشی

گوهرشناسی

مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه

اطلاعات دوره ... کلیک کنید

طراحی جواهرات ... با

اطلاعات دوره ... کلیک کنید

مدارک پایان دوره معتبر

اطلاعات دوره ... کلیک کنید

مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه

آموزشگاه جواهرسازی ، طلاسازی و طراحی جواهرات – تصویرگران پویا اندیش

دوره های آموزش طلاسازی و جواهرسازی :

آخرین فرصت ثبت نام با هزینه های سال ۹۸ تا پایان امسال - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22 - 110 111 28
+ +