اسکاپولیت چشم گربه ای

اسکاپولیت چشم گربه ای ، خواص و کاربردهای آن

اسکاپولیت چشم گربه ای گونه ی چشم گربه ای اسکاپولیت؛ سیلیکات آلومینیوم کلسیم سدیم با ترکیب شیمیایی پیچیده تر می باشد.
جلوه ی چشم گربه ای یک پدیده ی بصری است که از طریق بازتابش منحصر به فرد نور که مشابه باریکه ی چشم گربه است، به وجود می آید.
این پدیده ی کمیاب تنها در تعداد معدودی از سنگ های جواهر مانند کریزوبریل، آپاتیت، آکوامارین و تورمالین رخ می دهد.