خواص چاروئیت

چاروئیت ( :  (  Charoite

یکی از سنگ های بسیار زیبا با اشعه های بنفش می باشد که از طریق آن جریان انرژی بسیار با شکوهی در اطراف ایجاد می شود. سنگ چاروئیت یکی از سنگ های شگفت انگیز و کمیاب می باشد و از بهترین سنگ های روشنگر و رویای طبیعت می باشد که با استفاده از آن می توان راه هایی را به سوی آینده ای درخشان کشف کرد.