خواص چاروئیت

چاروئیت ( :  (  Charoite

چاروئیت ، یکی از سنگ های بسیار زیبا با اشعه های بنفش می باشد که از طریق آن جریان انرژی بسیار با شکوهی در اطراف ایجاد می شود.
سنگ چاروئیت یکی از سنگ های شگفت انگیز و کمیاب می باشد و از بهترین سنگ های روشنگر و رویای طبیعت می باشد که با استفاده از آن می توان راه هایی را به سوی آینده ای درخشان کشف کرد.