کلینوهومیت (Clinohumite) و کاربرد آن در جواهرسازی

کلینوهومیت یک سنگ با کیفیت از جنس سیلیکات منیزیم با یک فرمول شیمیایی متمایز از سیلیکات و اکسید است.
این سنگ، یک ماده معدنی و یک سنگ قیمتی بسیار نادر است.
کلینوهومیت از دسته هومیت ها و همچنین شامل هومیت، نوربرگیت و کندرودیت است.

از گروه هومیتها، فقط کندرودیت و کلینوهومیت به عنوان سنگ های قیمتی شناخته می شوند.
این سنگ پس از فوت سرآبراهام هیوم (1838-1749) نامگذاری شد.
هیوم یک معدن شناس بزرگ انگلیسی و همچنین یک کلکسیون دار مشهور هنرهای زیبا بود.