گوشواره مربعی شکل

گشواره های دارای حلقه های مربعی نمونه جالبی برای جایگزین کردن حلقه های گرد هستند.
هر گشواره از یک مفتول ساخته شده و شامل آویز گوشواره نیز می شود.
زمانیکه این گوشواره پوشیده شوند، ظاهری بدین شکل خواهند داشت: