کریستال کوارتز یا در نجف

کریستال کوارتز

 

کریستال کوارتز یا در نجف (rock crystal) :
-محرک سیستم ایمنی بدن

 

کریستال کوارتز


-افزایش توانایی ذهنی و باز کردن ذهن

 

 

کریستال کوارتز


-منعکس کننده نور و انرژی روحانی به سمت بدن و تاثیر روشنگر و مفید بر روی همه چاکراها

 

کریستال کوارتز