-سنگ حدید یا هماتیت

-سنگ حدید یا هماتیت (hematite):

 

هماتیت-رفع بی خوابی
-تقویت و تنظیم فشارخون و کمک به کم خونی و تحریک جذب آهن و تشکیل سلولهای قرمز خون و بهبود جذب اکسیژن در بدن
-افزایش خلاقیت و تمرکز
-تقویت حافظه و فکر
-متعادل ساز نصف النهارهای داخل بدن
-مانع سرسخت جذب امواج منفی از دیگران

 

هماتیت

 

هماتیت

 

هماتیت

 

هماتیت